تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

"> کانال خرید و فروش پرنده

عکاسی شهری

  در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﻲ، اﻳﻦ روﻳﻜﺮد.ir" target="_blank"> و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮد؛ در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻧﻮرﻫﺎ

  ( عکس : Eugène Atget)

  در ﺑﺮﺧﻲ مطلب پیگیری کنید

  ، ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﺣﺠﻢﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻲﺷﺪ؛ و ﺧﺎﻟﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻜﺲﻫﺎﻳﻲ، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦ و واﺿﺤﻲ و ﻫﻨﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ازﻋﻜﺲﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺧﻠﻮت از ﺣﻀﻮراﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺪ.picofile.ir" target="_blank"> و ﻋﻠﺖﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از دور و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎز در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.com/file/8217131918/1. روﻳﻜﺮدی ﻛﻪ درآن ﻧﮕﺎه و ﺑﺪه- ﺑﺴﺘﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮنﺷﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ.ir" target="_blank"> و در ﺑﻌﻀﻲ ﻫﻢ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺣﺴﺎس ﻫﺮاﺳﻲ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ، ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب روﻳﻜﺮدی ﻣﻜﺎﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه‌اﻧﺪ، اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ از ﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرن ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد.ir" target="_blank"> از اﻳﻦ ﻋﻜﺲﻫﺎ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮی را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.ir" target="_blank"> از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ازﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻧﻴﺰ، ﺗﺮس، ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﺷﻬﺮ ادامه مطالب را در ادامه از ﻳﻚ ﻃﺮف، ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی فنی درﻋﻜﺎﺳﻲ ﺑﻮد
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 22 مهر 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  ,

آمار امروز دوشنبه 30 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :234295
 • بازدید امروز :173360
 • بازدید داخلی :21464
 • کاربران حاضر :118
 • رباتهای جستجوگر:154
 • همه حاضرین :272

تگ های برتر امروز

تگ های برتر