تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

عکاسی شهری

  ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮی را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد. از ﻳﻚ ﻃﺮف، ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب روﻳﻜﺮدی ﻣﻜﺎﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه‌اﻧﺪ، روﻳﻜﺮدی ﻛﻪ درآن ﻧﮕﺎه از دور و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎز در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

   

  در ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻜﺲﻫﺎﻳﻲ، ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ و ﺑﺪه- ﺑﺴﺘﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮنﺷﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ. ﻣﺮدم در اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﻲ، اﻳﻦ روﻳﻜﺮد، ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی فنی درﻋﻜﺎﺳﻲ ﺑﻮد. اﻣﺎ، ازﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻧﻴﺰ، اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ و ﻋﻠﺖﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻨﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ازﻋﻜﺲﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺧﻠﻮت و ﺧﺎﻟﻲ از ﺣﻀﻮراﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺪ.

  Eugène Atget عکاسی شهری

  ( عکس : Eugène Atget)

  در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻋﻜﺲﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦ و واﺿﺤﻲ از ﺷﻬﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮد؛ در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻧﻮرﻫﺎ و ﺣﺠﻢﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻲﺷﺪ؛ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻫﻢ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺣﺴﺎس ﻫﺮاﺳﻲ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ، ﺗﺮس، و ﻳﺎ از ﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرن ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد. 

  ادامه مطالب را در ادامه مطلب پیگیری کنید


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 22 مهر 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز جمعه 28 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :159573
 • بازدید امروز :6836
 • بازدید داخلی :401
 • کاربران حاضر :114
 • رباتهای جستجوگر:387
 • همه حاضرین :501

تگ های برتر